RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe Niepubliczny ZOZ (dalej jako: AZDOP) z siedzibą przy pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa, NIP: 118 07 84 942, tel./fax: 22-663-99-40, e-mail: azdop.wawa@wp.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: w.m.r.nowicki@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działalności leczniczej w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, w związku z prowadzoną działalnością medyczną przez AZDOP.
 4. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późń. zm., zwaną dalej jako: u.p.p.).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia;
  2. podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
  3. podmioty przetwarzające, wykonujące swoje zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych;
  4. osoby bliskie na podstawie Pani/Pana upoważnienia
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w AZDOP przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne, za wyjątkiem o którym mowa w art. 28 ust. 1 u.p.p.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do danych dotyczących zdrowia, np.: do danych dokumentacji medycznej zawierającej takie informacje, jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godz. 10:00-13:00), e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych AZDOP wobec Pani/Pana osoby. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia pomocy związanej z działalnością medyczną AZDOP.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.