RODO

Klauzula informacyjna RODO dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe NZOZ (dalej jako AZDOP) z siedzibą pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa KRS: 0000402663 NIP 1182081624 tel./fax: 22-663-99-40 e-mail:   azdop.wawa@wp.pl
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się
    z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) drogą elektroniczną na adres e-mail: azdop.wawa@wp.pl i/lub mariamil@wp.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Przetwarzanie danych osobowych.

4. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Podstawą prawną przetwarzania

5. Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

a) pracownicy i współpracownicy AZDOP w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielnego upoważnienia

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ)

c) podmioty świadczące usługi na rzecz Hospicjum związane umową powierzenia danych osobowych w ramach realizacji świadczeń.

d) osoby bliskie na podstawie Pani/Pana upoważnienia

8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U.2015 poz.2669).

9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail: azdop.wawa@wp.pl

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godz. 10.00-13.00) e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem realizacji przez AZDOP wobec Pani/Pana realizacji zadań statutowych, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

13. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych